Baby2 - Fill Icons

Soap icon
Toy Blocks icon
Breast Pump icon
Socks icon
Baby Dress icon
Bath icon
Birthday Cake icon
Baby Clothes icon
Fruit icon
Baby Chair icon
Potty icon
Baby Walker icon
Gift icon
Abacus icon
Formula icon
Balloon icon
Towel icon
Bag icon
Baby Shoes icon
Highchair icon
Calendar icon
Baby Cutlery icon
Baby Bottle icon
Gauze icon
Pap icon
Wool Gloves icon
Baby Carriage icon
Xylophone icon
Pillow icon
Wet Wipes icon
Talcum Powder icon
Baby Monitor icon
Stork icon
Ball icon
Breastfeeding icon
Crib Toy icon
Rattle icon
Bib icon
Baby Weight icon
Baby Boy icon
Baby Girl icon
Crib icon
Toy Train icon
Thermometer icon
Bodysuit icon
Wool Hat icon
Diaper icon
Abc icon
Carrycot icon
Pacifier icon