City Icons

street light icon
public toilet icon
billboard icon
garden icon
fountain icon
bollard icon
ferris wheel icon
bus icon
container icon
gym icon
garage icon
church icon
brewery icon
ticket machine icon
bin icon
crane icon
factory icon
garage icon
bust stop icon
castle icon
hydrant icon
parking icon
vending machine icon
street light icon
college icon
building icon
school icon
poster icon
skate park icon
building icon
no entry icon
traffic light icon
fire station icon
water tower icon
mosque icon
pharmacy icon
electric pole icon
stall icon
traffic light icon
sewer icon
warehouse icon
library icon
bench icon
signpost icon
gates icon
hospital icon
kiosk icon
mall icon
city hall icon
street name icon