Economy - Colored Icons

Exchange icon
Profits icon
Invoice icon
Calendar icon
Money Bag icon
Marketing icon
Growth icon
Profits icon
Ecommerce icon
Profits icon
Money icon
Analytics icon
Analytics icon
Money Bag icon
Growth icon
Factory icon
Deal icon
Growth icon
Money icon
Bank icon
Analytics icon
Loss icon
Analytics icon
Pie Chart icon
Group icon
Presentation icon
Idea icon
Clipboard icon
Balance icon
Employee icon
Business icon
Economy icon
Businessman icon
Development icon
Wall Clock icon
Profits icon
Phone Call icon
Money Bag icon
Dollar icon
Conveyor icon
Stopclock icon
Delivery Truck icon
Dollar icon
Worldwide icon
Money icon
Location icon
Money Flow icon
Gold Ingots icon
Oil icon