Essentials 2 Icons

stopwatch icon
diploma icon
id card icon
microphone icon
paper plane icon
layers icon
alarm icon
picture icon
info icon
flag icon
folder icon
search icon
hourglass icon
view icon
diamond icon
calendar icon
smartphone icon
database icon
server icon
settings icon
menu icon
like icon
notebook icon
folder icon
video player icon
settings icon
attachment icon
garbage icon
file icon
stopwatch icon
calendar icon
locked icon
wifi icon
speaker icon
multiply icon
agenda icon
map icon
briefcase icon
newspaper icon
navigation icon
home icon
save icon
hourglass icon
alarm clock icon
alarm clock icon
smartphone icon
locked icon
hold icon